mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TT Tên sách Loại sách  Tác giả Chủ biên Tham gia Viết một mình, chủ biên hoăc tham gia viết Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Kinh tế VN 20 năm đổi mới (1986 – 2006): thành tựu và những vấn đề đặt ra  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn    x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2006
2 Kinh tế VN năm 2005 – trước ngưỡng cửa Tổ chức Thương mại Thế giới  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2006
3 CNH,HĐH nông nghiệp và nông thôn ở VN: Con đường và bước đi  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2006
4 Kinh tế Việt Nam năm 2001 – 2005: một số vấn đề lý luận và thực tiễn.  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn    x Tham gia NXB Chính trị quốc gia 2006
5 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn    x Tham gia NXB Chính trị quốc gia 2007
6 Kinh tế VN năm 2006 – Chất lượng tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Đồng chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2007
7 Kinh tế VN năm 2007 – Năm đầu tiên gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2008
8 Kinh tế VN năm 2008 – Một số vấn đề về điều hành kinh tế vĩ mô Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2009
9 Kinh tế Việt Nam năm 2009 – Ngăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2010
10 Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB Chính trị quốc gia 2010
11 Kinh tế Việt Nam năm 2010 – Nhìn lại mô hình tăng trưởng giai đoạn 2001 – 2010 Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Chủ biên NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2011
12 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2010 Sách tham khảo GS. TS Nguyễn Kế Tuấn  x   Tham gia  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản 2011
13 Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Sách tham khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   x Tham gia NXB Chính trị quốc gia Jul-10
14 Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Sách tham khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân Tháng 07/2010
15 Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ 21 Sách tham khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2009
16 Kinh tế Việt Nam 2007 năm đầu tiên tham gia tổ chức thương mại quốc tế Sách tham khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2008
17 Kinh tế Việt Nam 2006, chất lượng tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế Sách tham khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2007
18 Kinh tế Việt Nam 2005, trước ngưỡng cửa của tổ chức thương mại thế giới Sách tham khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2006
19 Quản trị kinh doanh – Những năm đầu thế kỷ XXI Sách tham khảo PGS. TS. Lê Công Hoa x   Chủ biên NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2009
20 Giới và Kinh doanh Sách tham khảo PGS. TS. Lê Công Hoa x   Tác giả NXB Phụ nữ  2009
21 Ngành Kinh tế và Quản lý Sách tham khảo PGS. TS. Lê Công Hoa x   Tác giả NXB Kim Đồng 2007
22 Ngành Quản trị kinh doanh Sách tham khảo PGS. TS. Lê Công Hoa x   Tác giả NXB Kim Đồng 2005
23 Quản trị kinh doanh đương đại Sách tham khảo PGS. TS. Lê Công Hoa x   Đồng Chủ biên NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2011
24 Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI Sách tham khảo TS. Đào Thanh Tùng   x Tham gia  NXB ĐH Kinh tế quốc dân  
25 Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ 21 Sách tham khảo TS. Nguyễn Thị Hoài Dung    x Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân  
26 Sách Quản trị kinh doanh thế kỷ XXI Sách tham khảo TS. Trương Đức Lực   X Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2007
27 Sách dịch Kinh tế doanh nghiệp Sách tham khảo TS. Trương Đức Lực    x Tham gia NXB Khoa học kỹ thuật  
28 Môi trường kinh doanh và chính sách của Hà Nội Sách tham khảo Ths. Hoàng Thị Thanh Hương   x Tham gia Nhà xuất bản Lao động xã hội,  2006
29 Kinh tế VN năm 2007 – Năm đầu tiên gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới Sách tham khảo Ths. Nguyễn Kế Nghĩa    x Tham gia  NXB ĐH Kinh tế quốc dân  
30 Kinh tế VN năm 2008 – Một số vấn đề về điều hành kinh tế vĩ mô Sách tham khảo Ths. Nguyễn Kế Nghĩa    x Tham gia  NXB ĐH Kinh tế quốc dân  
31 Kinh tế Việt Nam năm 2009 – Ngăn chặn suy giảm kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô Sách tham khảo Ths. Nguyễn Kế Nghĩa    x Tham gia  NXB ĐH Kinh tế quốc dân  
32 Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong các trường đại học ở Việt Nam  Sách tham khảo Ths. Vũ Hoàng Nam    X Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2009

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

TT Tên sách Loại sách  Tác giả Chủ biên Tham gia Viết một mình, chủ biên hoăc tham gia viết Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Con đường và bước đi thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn TK TS. Đỗ Thị Đông   X   NXB Chính trị QG 2006
2 Socially sensitive enterprise restructuring in Asian country context and examples TK TS. Đỗ Thị Đông   X   NXB APO 2007
3 Hệ thống tư vấn quản trị doanh nghiệp của Nhật Bản(Shindanshi: The Japanese Business Management Consultants System) TK TS. Đỗ Thị Đông   X   NXB GTVT 2010
4 Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam TK TS. Đỗ Thị Đông   X   NXB Chính trị QG 2010
5 Kinh tế VN 20 năm đổi mới (1986-2006) – Thành tựu và những vấn đề đặt ra TK PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền   X   NXB ĐH KTQD 2006
6 Phương pháp giảng dạy và ứng dụng trong đào tạo và tập huấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TK PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc     X NXB Phụ nữ 2006
7 Quản lý dự án- Cơ sở lý thuyết và thực hành  TK PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc     X NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2008
8 BT tình huống Quản trị chất  TK ThS.Nguyễn Việt Hưng   X   Xuất  bản  nội  bộ 2005
9 lượng TK  ThS.Nguyễn Việt Hưng   X   NXB  Thống  Kê 2006
10 Hướng dẫn thực hành Quản trị kinh doanh TK ThS.Trần Quang Huy   X   NXB Thống Kê  
11 Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô TK ThS.Trần Quang Huy   X   NXB Thống Kê  

BỘ MÔN VĂN HÓA KINH DOANH

TT Tên sách Loại sách  Tác giả Chủ biên Tham gia Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Corporate Social Responsibility TK TS.Trương Thị Nam Thắng Tham gia      
2 Xây dựng và Phát triển nhóm làm việc TK TS.Trương Thị Nam Thắng Đồng chủ biên      
3 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa công ty – Phương pháp môn học và hướng dẫn phân tích tình huống TK PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân     Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội  
Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.